งานด้านภาษีอากร (Tax Service)

 • รับจัดเตรียมแบบและยื่นภาษีสรรพากรครบทุกภาษี (พร้อมบริการรับ-ส่ง เอกสาร)
 • ภพ.30, 36 , ภธ.40, ภงด. 1, 2 , 2ก. , 1ก. , 3 , 3ก.,50, 51,53, 54,55,90,91,93 และ 94 ใหม่! (ยื่นภาษีบุคคล-ธรรมดา 5 แบบ)
 • บริการจัดเตรียมเอกสารประกันสังคมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริการเป็นตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • รับทำการจ่ายเงินปันผลให้กับนิติบุคคลแบบสมบูรณ์
 • รับกรอกแบบ, ตรวจแบบภาษีทุกแบบภาษี ก่อนยื่นต่อหน่วยงานราชการ (Compliance Risk Management)
 • งานให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งานด้านบัญชี (Accounting Service)

 • รับจัดทำบัญชีภาษีชุดเดียวรายเดือน สอดรับ Thailand 4.0
 • รับบันทึกบัญชี 7 เล่มด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ตรงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRs For NPAEs ,TFRs For PAEs )
 • รับทำรายงานสินค้าและรายงานวัตถุดิบตามแบบของกรมสรรพากร
 • รับปิดงบดุล (รายเดือน , รายไตรมาศ , รายปี) ก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (TA,CPA)
 • รับจัดทำบัญชีชุดเดียวแบบสมบูรณ์

งานด้านจดทะเบียน – แก้ไข (Registered for Business Service)

 • รับจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งบริษัท / ห้าง / บุคคลธรรมดา
 • รับจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ย้ายที่ตั้ง เพิ่มทุน ลดทุน ของนิติบุคคล
 • รับจดทะเบียนเลิกกิจการ และงบชำระบัญชีให้จนเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน (พร้อมแจ้งยกเลิกกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแบบสมบูรณ์)

งานด้านการตรวจสอบบัญชี (Audit)

 • รับตรวจสอบบัญชีและรับรองงบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ของกรมสรรพากร
 • รับตรวจสอบบัญชีและรับรองงบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของสภาวิชาชีพบัญชี
 • รับรองการทำบัญชี โดยผู้ทำบัญชี (CPD) ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี

งานอื่นๆ (Other)

 • ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจทุกประเภท (ซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ)
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำ Business Model
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – วางแผนภาษี ทุกธุรกิจ Tax Planing
 • รับจัดทำ Work permit รับต่อ VISA การเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย
 • รับทำบัญชี BOI และ กรอกฟอร์มนำส่ง BOI

ความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกค้า (Satisified & Expected For Customer)

 • ลูกค้าได้งบการเงินที่มีคุณภาพ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วน IFRS For Pae & Npaes ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด (Update) ล่าสุด
 • ได้คำตอบทุกเรื่อง ทุกคำถาม ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
 • ลูกค้าต้องได้รับการปฏิบัติจากสำนักงาน อย่างผู้มีอุปการคุณ
 • ต้องทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ เข้าใจได้ และมีความโปร่งใส (TUT) (Trust Understand and Transpirency)

 • certi-06.jpg
 • certi-08.jpg
 • certi-09.jpg
 • certi-10.jpg
 • certi-4.jpg
© Copyright 
by บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด
Design & Development by Plern Studio
Khonkaen Web Design