main head2022 03

งานด้านการตรวจสอบบัญชี (Audit)

  • รับตรวจสอบบัญชีและรับรองงบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ของกรมสรรพากร
  • รับตรวจสอบบัญชีและรับรองงบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของสภาวิชาชีพบัญชี
  • รับรองการทำบัญชี โดยผู้ทำบัญชี (CPD) ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี
  • certi-06.jpg
  • certi-08.jpg
  • certi-09.jpg
  • certi-10.jpg
  • certi-4.jpg
© Copyright 
by บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด
Design & Development by Plern Studio
Khonkaen Web Design