main head2022 03

งานด้านจดทะเบียน – แก้ไข (Registered for Business Service)

  • รับจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งบริษัท / ห้าง / บุคคลธรรมดา
  • รับจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ย้ายที่ตั้ง เพิ่มทุน ลดทุน ของนิติบุคคล
  • รับจดทะเบียนเลิกกิจการ และงบชำระบัญชีให้จนเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน (พร้อมแจ้งยกเลิกกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแบบสมบูรณ์)
  • certi-06.jpg
  • certi-08.jpg
  • certi-09.jpg
  • certi-10.jpg
  • certi-4.jpg
© Copyright 
by บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด
Design & Development by Plern Studio
Khonkaen Web Design