บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด

Original Accounting & Commerce Office Co.,Ltd

                เป็นสำนักงานบัญชีที่ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2527 ในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ชื่อ “ สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.” ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด มีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (IFRS) และจดทะเบียนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด) มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลอาคารชุด ทั่วราชอาณาจักรไทย โดยมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี

          เป็นสำนักงานบัญชีรายแรกในจังหวัดขอนแก่นที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

          เป็นสำนักบัญชีงานที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

          เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น จาก หอการค้าไทยและสำนักงาน ปปช. เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2559

          เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับรางวัลบจรรยาบรรดีเด่นจาก ปปช. ประจำปี 2560  (TCC Best  Award  2017)
         
           เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับเข็มกลัดจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย ประจำปี 2561

  • certi-06.jpg
  • certi-08.jpg
  • certi-09.jpg
  • certi-10.jpg
  • certi-4.jpg
© Copyright 
by บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี.จำกัด
Design & Development by Plern Studio
Khonkaen Web Design